Tipadam Dizi ve Film Yorumları

11 Ekim 2009 Pazar

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları


SAYFA 9

1:siyasi temel;tanzimat fermanı, sosyal temel; medreselerin yıkılmış olması,fikri temel;şairlerin şarkla garp arasında kalması

2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlatılmış, aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından bahsedilmiştir. Bu gibi şeylerle memleket anlayışı ortaya çıkmıştır.

3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece İstanbul’dan memleketin kurtulamayacağı işlenmiştir.
Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki sıkıntılar anlatılmıştır.
Tohum: Anadolu’ya yönelme işlenmiştir.
Aydınların halka yönelmesi ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır. Anadolu çoğu zaman yöneticiler ve aydınlar tarafından bir zahire ve asker deposu olarak görülmüş, gerekli hizmet devlet tarafından verilmemiştir. Yani Osmanlı’nın Anadolu’yu göz ardı etmesi aydınları Anadolu’ya dönük eserler vermeye itmiştir.

4.Cumhuriyetten önceki dönemlerde Anadolu çoğunlukla eserlere yansıtılmamıştır. Hikaye ve tiyatrolarda anlatılan olayların çoğu İstanbul’da geçmektedir. Cumhuriyetten önceki dönemler de anlatılacak olay yazar tarafından seçilir yazar olayı kurgular öyle anlatırdı. Yani yazılarda çoğunlukla sanat yapma amacı vardı. Cumhuriyetten sonraki dönemlerde ise sanat kaygısı güdülmeksizin doğrudan anlatım kullanılmıştır. Hayat olduğu gibi okuyucuya aktarılmıştır. (Türk Edebiyatında Anadolu ilk kez Çalıkuşu romanında anlatılmıştır.)

5.Genel olarak düşündüğümüzde insan topluluklarını millet yapan değerler:
- Ortak bir vatan
- Ortak bir dil
- Kültür ve Tarih birliği
- Ortak örf-adet
- Din, Ahlak

6.a) batı düşüncesinden etkilenilmiştir.Mesala bu tohum metnindede makineleşmekten bahsedilmiştir.ama ruh olmadan bir şey olamaz
b)varoluşculuk akımının etkisi vardır.Fakat manevi değerleri anlatan mistisizm akımının etkiside vardır.Çünkü batıdaki varoluşculuk akımı maneviyata karşıdır.Herşeyde önce insanın kendi özünü oluşturması gerektiğini savurunur varoluşculuk.
6.SORU=B SIKKI
VAROLUŞÇULUK AKIMININ ETKİSİ VARDIR.FAKAT MANEVİ DERĞERLERİ ANLATAN MİSTİSİZM AKIMININ ETKİSİDE VARDIR.ÇÜNKÜ BATIDAKİ VAROLUŞÇULUK AKUMU MANEVİYATA KARSIDIR.HERŞEYDEN ÖNCE İNSANIN KENDİ ÖZÜNÜ OLUŞTURMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR VAROLUŞÇULUK.

—————

SAYFA 10

sayfa 10 etkinlik:dil;sade ve akıcıdır.zevk anlayışı;özentilikten kurtulmuş bir şekildedir.

———–
SAYFA 11

“Dilekçe ve Karşılaştırma” metinleriyle ilgilki olan bu sorularla ilgili olarak:
evet, birey kavramı ön plana çıkmıştır.
Evet ilişki kurulabilir, cumhuriyet ilkesinin sonucu olan kanun karşısındaki eşitlik, laik düşünce kişilerin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmesine yol açmıştır denilebilir.

Karşılaştırma metninde psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden söz edilebilir.

varoluşculuk düşünce akımının etkisiyle ele alınabilir; çünkü kişinin varlığının farkına varması, birey olduğunu hissetmesi yani padişahın ya da başka bir şeyin kulu olmadığının farkına varması.

—————-

SAYFA=13
ÖLÇME DEĞERLENDİRM CEVAPLARI

1.SORU=
D
D
D

2.SORU=VAROLUŞÇULUK(BOŞLUK)

3.SORU=E SIKKI

4.SORU =B SSIKKI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1.SORU=
Y
Y
D

2.SORU=PSİKOLOJİK(1.BOŞLUK)
PSİKİYATRİFK(2ÇBOŞLUK)
BATI(3.BOŞLUK)
EKONOMİK(4.BOLUK)

3.SORU=A SIKKI

4.SORU=ŞİİRDE HECE KULLANILMIS,DİL SADELEŞMİŞ,KONULARDA ANADOLU İŞLENMİŞ,ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.ÇAĞDAŞLASMA İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHSEDİLMİŞ,KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK ‘ÜN İLKELERİ BİR YOL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

sayfa 13teki 8.metin soruları ve anlama-yorumlama
9. ulusçu,demokratik,özgürlükçü ve çoğulcu.Temel Amaç;dengeli,huzurlu,refah içinde toplum oluşması

10)a)din ve devlet işlerinin ayrılması.parçaya göre herkes dinini seçmekte,yerine getirmekte özgürdür.din işleri devlete karıştırılmamalı ibadeti siyasi sembol olarak düşünülmemeli.kişinin allahla arasında olandır.
b)din ve vicdn özgürlüğü var.din ve devlet işleri birbirinden ayrılır.
c)din konusunda herkesi özgür bırakıor.kimseye zorla din seçtirmior.bizim dinimiz yüce bir din olduğunu ve akla mantığa uyduğu

———-
Sayfa 14 ,

NURULLAH ATAÇ’ın EDEBİ KİŞİLİĞİ

Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır. Türkçe’deki yabancı kelimeleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam, hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da, Ataç’a göre, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre, bunlardan alınan kelimelerin Türkçe’leştirilmesinden geçer.

Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini verdi. Akşam’da tiyatro eleştirmenliği, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıktı. Denemeleri Türk Dili, Varlık, Yedigün, Ülkü, Seçilmiş Hikayeler dergilerindedir.

Motif kelimesinin anlamları (sayfa14)
1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:
“Halı motifi. Danteldeki motifler.”

2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.

3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim:
“Melodi motifi.”- .

—————-

sayfa 16 hazırlık çalışması
1.tarihi belge ansiklopedik bilgilerden yararlanılır
2.okuyucuyu bilgilendirmek amaçtır.
3.3 şekilde kullanılır edebiyatta anlamı anafikirdir
4.özgürlük anlamında herkes dinini seçmkte özgürdür.

——————
16-20 karısık
İNCELEME
1-batıya doğru adlı metin batı ve doğu medeniyeti hakkında yazarın görüşlerini okurlara iletmek amacıyla yazılmıştır.
2-doğu-batı-doğulu-batılı-batı acunu(dünyası)-doğu doğudur batı da batı.
motifler-doğu ve batı dır.
b-bu motifler bir araya geldiğinde metinin temel düşüncesini oluştururlar.
c-motiflerin,metnin temel düşüncesini meydana getirmöek için bir plan dahilinde bir araya getirilmişlerdir.örnek cümle-doğu doğudur,batıda batı-biz de bir doğululuk,batılılardan bir başkalık var.
3-giriş:doğululk ve batılılık ne dir?
gelişme-batı medeniyeti ve kökenleri
sonuç:batılı olunmalıdır.
4:bu metinde ele alınan Batı ve batı medeniyeti,batılılaşma günümüzün öğretici metinlerinde işlenmektedir.çünkü tazminattan beri yüzünü batıya dönen türkiye hala batı medeniyetini örneek almayaa devam etmektedir.bugün AB ye katılmak için aday ülke olması,metindeki temanın canlılığının işaretidir.
5:metinin teması-batılılaşmak
sosyal hayat unsurları-batı kültür ve medeniyetinin örnek alınması ve buna göre şekillenen sosyal hayat.
çıkarlarımız.cumhuriyet döneminde benimsenen ve yapılan ink.larla birlikte çağdaşlaşmak amacıyla batı kültür ve medeniyeti örnek alınmış fakat yanlış batılılaşma tanzimat döneminde de olduğu gibi o dönmn yazarlarınca eleştirilmiştir.
6:metinde yazıldığı dönemin ssosyal ve siyasi akımı olan batılılaşma etrafında kaleme alınmıştır.
7.tablo
açık-aşık anlatıma sahiptir
duru-gerekssiz sözcükler kullanılmamıştr.
akıcı-söyleyiş olarak akıcılık vaardır
tutarlı-savunulan görüşler baştan sona tutarlıdır.
süslü sanatlı-sade ve sanatsız bir anlatımı vardır.
objektif-yazarın görüşlerini yansıttığı için subjektiftir.
1.etkinlik
1.gurp
doğululuk-batılılık-batı,yunan,latin uygarlığı-erdem-gelenek
2.grup
doğu-batı-orta çağ-yenileşme çağı-masal
3.grup
bir kurt düştü içimize-bizim elimiz,kemiğimiz başka mı?
8.soru
yazarın kelime tercihine dikkat edildiğinde yaaşayan canlı sade bir dil türkçenin olduğu dikkat çekmektedir.çünkü cumhuriyet dönmde sade bir türkçee ile insanın her halini ifade etmesi amaçlanmıştır.
9.tablo
pastoral:———–
epik:—————
lirik:batıyaa gidiyoruz,gideceğiz.
mizahi:gidiyoruz batıya doğru.birkez çıkmışız yola kimse durduramaz artık.
duygusal:bizim etimizz kemiğimiz başka mı?
öğretici:metinn taamam mı na yakını öğretici anlatıma sahiptr.
10.etkinlik
batıyaa doğru metin yapı tema dil ve anlatım bakımından deneme geleneğine sahiptir.

——————
17.sayfa:

1-doğu-batı kıyaslaması yapmak, batıyı üstün kılan değerleri göstermek için yazılmış.
2-a)doğu,batı,değer,düşünme,bilgi,biz
b)anafikri ortaya koyma görevi üstlenmiştir.
c)kıyaslama

3-
Giriş:Batı başkadır, Doğu başka.
Gelişmeoğulu olmayı üstünlük sayardık ama öyle değilmiş.Şimdi doğulu olmayı eksiklik sayıyoruz.Batılı olmaya çalışıyoruz ama olamıyoruz.Yanlışımız sadece bugünkü batıyı öğrenmeye çalışmamızdır.Batının dayandığı temelleri öğrenmememizdir.
sonuç:Batılı olmak istiyorsak sadece bugünkü batıyı değil onun temellerini ve geçirdiği aşamaları da öğrenmeliyiz ve yaşamalıyız.

4) ele alınıyor çünkü batılılaşma devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılı olmak bugünkü batıyı anlamakla olmaz.

Cumhuriyet dönemine….:Toplumsal hayatta devrimlerle meydana gelen değişiklikler

Çıkarımlar:Şekil olarak batılı olmakla iş bitmiyor, kafa yapısıyla da batılı olmak gerekir.
6)Batılıcılık
7-a)açık
duru değil kelime tekrarları var
tekrarlar var akıcı ama akıcı diyebiliriz.
tutarlı.
sade bir dil
öznel bir bakış açısı

b)yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini açık,akıcı, duru ve tutarlı bir şekilde ispatlama kaygısı gütmeden, öznel yargılarla anlattığı yazı türüne deneme denir.
8)Dilimizdeki arapça ve farsça kelimelerin atılması, dilin sadeleşmesi ve bazı kelimelerin yerleşmesi bakımından yazar zorlama bir dil tercih etmiştir.örneğin acun,kanı,erek,dörütmen,büğünkü

——————-
Sayfa 18

4)Günümüz eserlerinde batıya yönelme devam ediyor.
5)Metnin teması:Batılılaşma
Cumhuriyet dönemine ait sosyal hayat unsurları : Batının örnek alınması gerektiği ve buna göre hareket etmemiz gerekir.
Çıkarımlarımız: Batıyı anlamak için batının gereklerini bilmemiz gerekir.Batının bilim dallarındaki yeniliklerini almamız gerekir.

——————–
Sayfa 19

6)(sosyal-siyasi) batılılaşma akımı etrafında ele alınmıştır.
7)Açıktır.
durudur.
akıcıdır.
tutarlıdır.
süslü(sanatlı)değildir.
Objektif değildir.Subjektifdir.

—————————–
sayfa 20
1. paragraf:öğretici
2.paragraf:mizahi
3.paragraf:duygusal
diğer paragraflar öğretici

öğretici anlatım türü ağır basmaktadır.

nesir geleneğine(deneme) aittir.

12-işlemezdi.Çünkü yazar öznel bir bakış açısıyla temayı ele almıştır.Bir başka yazar batının doğuyu örnek alması gerektiğini savunabilirdi.
Batının teknik olarak gelişmesine rağmen bazı değerlerini kaybettiğini, bu değerler bakımından bize özendiğini dile getirebilirdi.örneğin aile kavramının batıda yokolduğunu,batılıların rahat yaşama uğruna çocuk yapmak istemediklerini, bu yüzden avrupa nüfusunun hızla azaldığını dile getirebilirlerdi.

——————-

sayfa 23

soru 1
1)nizam-ı cedit ordusu kurldu.
2)giderleri karşılamak için nizam-ı cedit hazinesi kurldu.
3)tersane ıslah edildi.
4)avrupanınönemli merkezlerinde sürekli eliçlikler açıldı.
5)resmi devlet matbaası kurldu.
6)fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olarak kabul edildi.
7)merkeze bağlı eyaletler yeniden düzenlendi.
(bu yenilikler askeri,mali,kültürel alnları kapsamaktadır.)
soru 2
yazmamışm….
soru 3
yapılan yenilikler toplum haytını kapsar.yapılan yenilikler bir şekilde halkı etkilemiştir.fermanın içerdiği yenilikler halkın karşılaştığı sorunlara çözüm yolu getirmiştir.
soru 4
osmanlınn aydınları istemekteydi.çünkü osmanlı devletinin batılı devletlerin gerisinde kaldıklarını düşünüyorlardı.
soru 5
birçok yenilk yaplımış. bu yenilklerin yapılması zamn almıştır.halk bu yeniliklere karşı çıkmşıtır.edebiyt alnnda yapıln yenilkleri halkın içine sinmedği için geç olmuştur.

—————–

sayfa 24
soru1.
ikiside öğretici metinlerdir.bilgi vermek amaçtır.
soru2.
söylenebilir.çünkü sürekli tekrarlanan söz tekrarları var.
soru3.
iki metinde de harp den bahsediyor. batılılaşmayı yansıtıyor.
soru4.
terimler:roman,mübalağa,edebiyat,tenkit(eleştiri), makale,müellif(yazar),şiir
kavramlar:edebiyat ı cedide, edebiyat tarihi
gündelik hayata ait kelime ve kelime grupları:tesadüf etmek,ilham almak,ecnebi
soru5.
bir metinde anlaşılması güç kelimeler varsa anlatımı kapalı kılar.metinde yabancı sözcükler olduğu için anlatımında ağırlık var.metin için ağır bir dil kullanılmış.ama dönemde yaşayanlara göre bu dil sade görülebilir.
soru6.
öğretici
soru7.
makale geleneğinin devamıdır.(öğretici metin geleneği de olabilir arkadaşlar ama öğretmen bize bunu da söylemişti)
soru8.
yazar kendi hayatından esinlenerek bu eseri yazmıştır.yazar etkilendikleri olayları eserlerine yansıtabiliyor. Peyami Safa bazı eserlerinde de hastalığından (kemik hastalığı) izler yansıtmış.

——————

sayfa 25.
soru1.
okuyanın gözünde canlanması için betimlemelere yer verir, resimlerle de görülmesi gerektiğini düşündüğüm yerleri okuyucuya gösterirdim.
soru2.
a)kelimeler:nehir,tuna,köprü,Fırat
kelime grupları:Galata köprüsü,Carablus Köprüsü
cümleler:Fırat’ı Carablus’da görmeli
b)motifler anlatımı güçlendiriyor.konuyu pekiştirmek için kullanıyor.
soru3.
(sırasıyla) 2-1-4-6-5-3 diye baştan aşağıya yazın arkadaşlar
soru4.
eserlerde halka yönelme, memleket sıkıntısını anlatması Cumhuriyet döneminde başlamıştır.Cumhuriyet döneminin özelliği memleket ve insanlar hakkında bilgi vermesidir.bunu da eserlerinde görüyoruz.
soru5.
arkadaşlar bu sorunun cevap ı isteğe bağlıdır herkes kendisine göre cevap verdi sınıfımızda.
soru6.
milli edebiyat döneminde anadolu coğrafyasını anlatan eserlere rastlanır.biz burdan yola çıkarak akımın milliyetcilik akımı olduğu kanısına vardık.
soru7.
gereksiz tekrarlar yok.metin açık ,duru, akıcı,anlaşılabilirdir.
soru8.
istasyon:terim
her nehrin kemali zevalindedir:cümle
demir yolu:terim
hoş geldin:günlük hayatta kullanılan cümle
tünel:terim
göz adesesi:kavram
bin kilometre:terim
balkanlar:kavram
bayrak:kavram
tuna illeri:kavram
tezgahın böğründeki demir bir mekik:günlük hayatta kullanılan cümle
hendese:terim
haliç:kavram
soru9.halk diline yakınlaşma.yazar halkın kullandığı kelimeleri metinde kullanmış.
soru10.
betimleyici ve öğretici anlatım türleri.
soru11.
gezi yazısı geleneğininn devamı.
soru12.
-bir yazardır
-edebiyat ve şiir aşığıdır
-aynı zamanda bir edebiyat tarihçisi
-sanatlı bir üslübu vardır
-renkli bir anlatımı vardır
-iyi bir gözlemcidir.

——————–

Sayfa 36 tablo

cumhuriyet dön. öğr. metinleri - - önceki dön. ait öğr. metinler
Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçlı olmaları, öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır.

Farklılıklar

Kelime
türkçe kelimeler Fransızca,arapça,farsça kelimeler
kullanılmıştır . kullanılmıştır.

Kelime grupları

Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayan,ağır,arapça,farsça
kelime gruplarıdır. tamlamalar.

DiL kuralları

Türkçe dilinin kurallarıdır. arapça,farsça,türkçe kuralları.

————–

sayfa:35 Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri tablosu

Yapı: Düz yazı
Tema: milli konular, batılılaşma,anadolu’ya yönelme
Dil ve anlatım: dili sade, halkın anlayabilecegi bir dil kullanılmıştır,duru,yalın,açık,süssüz

Peyami Safa’nın hayatı ve edebi kişiliği(Edebiyat 12 sayfa20-1.Etkinlik) »
Arama Yapabilirsiniz...


Sayfa37-38-39-40taki ölçme değerlendirmelerin cevapları

1.Doğru yanlış
-D
-D
-D
2.Boşluk doldurma
1-Deneme denir
2-Gezi yazısı türünün...
3.Eserler
Nurullah Ataç:Günlerin getirdiği
Falih Rıfkı Atay:Gezerek Gördüklerim
Peyami Safa:Eğitim-Gençlik-Üniversite
Ahmet Hamdi Tanpınar:Edebiyat üzerine makaleler
İsmail. Habib Sevük:Tuna'dan Batı'ya
4.E ŞIKKI
ıı. ünite ölçme ver değerlendirme
1.Doğru yanlış
-D
-Y
-D
2.BOŞLUK DOLDURMA
1-Fıkra denir
2-kanıtlamaya çalıştığı...
3.tanımlarla kavramları eşleştirme
Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi... =Milli Kimlik
Metni meydana getiren anlam birliklerini... =Motif
4. D ŞIKKI
5. C ŞIKKI
6. E ŞIKKI
7. B ŞIKKI
8. E ŞIKKI
9. B ŞIKKI

42
saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok
3: görüşler...1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını
2:şiirin ana rengine ulaşılmasını
3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını
4: şiirin okuyanıda etkilemesini şiiride anlamlı kılmasını....

1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
denizlerin :::
derin ler redif aksız redif
bucaksız
yapraksız

takvim
resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye
deniz
düşüncesiz

boşlukta :::ta lar tam kafiye k lar yarım kafiye emi ler tunç kafiye
nokta
gemi
alemi

deryalarda
rüyalarda ::alarda redif eldi redif
çeldi
geldi

kendimden :imden redif andım tunç kafiye
resimden
sandım
tıkandım

yosun
tutsun un lar tam kafiye sam lar zengin kafiye
tasam
bulmazsam

dedim
dedim : dedimler redif ze tam kafiye
geze
denize

oldu
doldu :: oldu tunç kafiye em ler tam kafiye
meltem
perdem

kagıtlar :: ar lar tam kafiye luk lar zengin kafiye
var
yolculuk
soluk

betbeniz ::izler ve ün ler tam kafiye
kalbimiz
küskün
gün

dizilmiş
silmiş
sinsi : ilmişler redif si ler tam kafiye
hepsi

hafifler
der :: er ler tam kadarlar redif
kadar
kadar

dirilir
serpilir ::: ilir redif bi tam
gibi
kalbi


döşemenin
didişmenin :: menin redif an tam
an
insan

karmakarışık
artık :: tık lar zengin araktan redif
taraktan
aglayaraktan


geri
mahşeri :eri ler zengin en ler tam
içinden
ben

anam
hatıram : : am lar tam erde redif
serde
gerilerde

yangından
ardından : ından redif ün ler tam kafiye
süzgün
gönlün

hafiflettim
ettim :: ettim ler tunç kafiye

2: şiire ritm kazanmıştır.kolaylık saglamaktadır.

3: azgın sonsuz bir deniz: kişileştirme
bir kuş gibi hafifler :teşbih
dilsiz duran ne kadar eşya varsa dirilir:kişileştirme

4: mecaz anlam kazandırmıştır.duygularını farklı duyularla aktarmayı denemiştir. ve kalp aglayarak çekilir geri geri derken kişileştirme yapmıştır.insan derse bir degişiklik olmas sadece söz sanatına yer verilmes

5:dil: sadedir
ölçü:hece ölçüsüdür
ritm kafiye asinoslarla uyum saglanmıştır.
serbest yaılmıştır.

6:ölümün bi yok oluş degil tam tersine bir mutluluk oluşunu dile getiriyor...tek kelimeyle teması ölüm

7: onuda siz ifade edinn

sayfa 46
2 metin.1 soru: kafiyesi
çocuklugum
bahçeler == çocuklugum redif ler redif ce lerde yarım kafiye
geceler
çocuklugum

çocuklugum
memleket == çocuklugum redif et ler tam kafiye
hasret
çocuklugum

çocuklugum
kardeşim ==çocuklugum radif im ler redif eş ler tam kafiye
eşim
çocuklugum

çocuklugum
unutulmuş ==çocuklugum redif muş lar redif l ler yarım kafiye dir.
solmuş
çocuklugum

aliterasyon::ç,k,l
söyleyiş tarzı:içten ve samimidir.
ritm:ses ve kelime tekrarlarıyla saglanmıştır.

2:çocuklugum ::insanın çocuklugunu yaşadıgı geçmişi ona olan özlemini uyandırır.şiirede katkısı çocukluguna duydugu özlemi daha kolay şekilde anlatmış.

3:çoçuklugum-çocuklugum==tekrir
gözümde tüten memleket==teşbih

4: ölçü:8li hece ölçüsü
ritm:kafiye,redif
aliterasyon ve asenonalarla saglanmıştır.
nazım birimi:dörtlüktür

5:tema:çocukluga duyulan özlem

6:şiirdeki duygularınızıda siz açıklayınız artık...ama benze uygulan ritm ve tekrarla çocukluguna duydugu özlemi kolaylıkla aktarmış...

7: a: hepsinde tema bakımından farklılık gösterir.
ahenk unsurları:benzerdir..o beldede:sevgiliyle birlikte olacagı bir yer aramakta annabel lee de: aşkını anlatmakta çocuklugumdada:çocukluguna duydugu özlemi anlatmakta
b.kendi yorumlarınızı yazın...

8: türk şiirinde: saf şiir.
dünya şiirinde mistik şiir

11:ziya osman saba vasfi mahir kocatürk cevdet kudret solok kenan hulisi koray yaşar nebi nayır sabri esat siyavuşgil

sayfa 49 2soru:
okunuşa ahenk kazanmasını saglarç
3 soru: dante gibi ortasındayız ömrün: teşbih
delıkanlı çagımızdaki cevher: istiare
gözünün yaşına bakmadan gider: deyim alınmış
bunlarda şiire zenginlik katar.

4: 11 li hece ölçüsü
ritm: kafiye redif aliterasyon la saglanmış..bence kurulamaz.şair o anki duygusuyla yazmıştır şiiri.

5:tema:ölüm diger iki şiirdede ölüm bahsedilmektedir.şiirlerde genel olarak aşk ölüm ayrılık konuları işlenmektedir.bu şiirlerdede agırlık basmaktadır.

6:yaş otuz beş : zamanın insanı nasıl degiştirdigini ikincisindede zamanında farkedemedgini zamanın nasıl geçtigini çelişkiyle anlatmaktadır.

Sayfa 49

1)11 li hece ölçüsü tam uyak ahenk unsurlarıdır

3) BİRİNCİ BENT
1.mısrada teşbihi beliğ 2.mısrada telmih istiare(dante sözcugu)
3.mısra istiare (cevher söz.)

İKİNCİ BENT
1. 2. 3.mısralarda istifham tecahüli arif
4. 5.mısralarda tezat teshıs

ÜÇÜNÇÜ BENT
güler yüzlü adam ben kelimelerinde tenasüp 3. mısrada istifham 4.mısra tecahulu arif

DÖRDÜNCÜ BENT
1.MISRA TESBIHI BELİĞ ilk askımız kelımesınde

BESİNÇİ BENT
ilk 3 mısrada tecahulu arıf 3 mısra tezat 5.mısra tecahulu arıf

ALTINCI BENT
1.MISRADA TENASÜP
3 4 5.mısrada tecahulu arif 5. mısradabahce kelımesı istıare

YEDİNÇİ BENT
4.MISRA SALTANAT Kelımesınde istiare 5.mısrada benzetme

TEMASI OLUM KARSISINDA DUYULAN HUZURSUZLUK

sayfa44

3 soru.
hasreti denizlerin.teşhiş sanatı
ve eşyamız ne küskün.teşhis sanatı
odama nasıl doldu birdenbire bu meltem.tecahüli-arif sanatsayfa 52
soru 9: cumhuriyet dönemi saf şiir geleneği

sayfa 53
bendedir şiiri
11li hece ölçüsü çapraz uyak düzeni

sayfa 55
6. soru: öz şiir anlayışında temel olarak insan alınır. bu farklı ülkelerdeki şiirlerde bile aynı temalar işlendiğinden, işlenen konular evrenseldir.

sayfa 56:
1. soru doğru yanlışlar
D-Y-D-D-D
2. soru: sembolizm akımı
3. soru: cahit sıtkı tarancı
4. soru:
hece ölçüsüyle yazılmış
düz kafiye düzeni ve tam uyak
hayali bir alem
yerli ve mahalli unsurlara yeR verilir

sayfa 5o::
otuz yaş adlı şiirin hemen altındaki sorunun cevabı::her iki şiirde de ölüm teması vardır.insanları etkileyebilir çünkü evrensel bir konudur.
soru 8::valla yazmamışım
soru9::öz şiir geleneğine bağlıdır.
soru 12::saf şiirinin öncülerindendir ve müzikaliteye önem verir.

sayfa 52:
1.SORU::ARKADAŞLAR BURDA TEK TEK KAFİYELERİ SORUYO AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTE ZATEN.
2.SORU::HOYRATTIR BU AKŞAMÜSTÜLER DAİMA------BENZETME VARDIR
DALGA DALGA HÜCUM EDİP PİŞMANLIKLAR------TEŞHİS
YOLUNU GÖZLÜYOR LAMBA VE MERDİVEN-------------TEŞHİS
NE İSTERSİN BENDEN AKŞAM SAATİNDE -----------İSTİHDAM SANATI VARDIR
EY SEN ----------NİDA SANATI
sayfa 60:

a) benzer yönleri:
* üç şiirdede bir ses akışı vardır.
* bu ses akışını sağlayan özellikler (kafiye, redif, aliterasyon, asonans vb.) ortaktır.
* şiirde ki kelimeler kendi içinde bir ritim oluşturmaktadır.

farklı yönleri
* yemişçi ihtiyar ve gece şiirleri aruz ölçüsüyle Kerem Gibi serbest ölçüyle yazılmıştır.
* Yemişçi iHtiyar ve Gece şiirleri beyit, Gece şiiri serbest birimle yazılmıştır.
* Şiirlerin bölümlenmesinde ki klasik Türk şiirinin ölçüleri dikkate alınmış, Kerem Gibi şiirinde serbest nazım dikkate alınmıştır.
* Bütün bu farklar, şiirlerde farklı ses akışlarının oluşmasını sağlar.

b)Kerem gibi şiiri serbest ölçüyle yazılmıştır. Çünkü ne aruz ölçüsü ne de hece ölçüsü bu şiirde kullanılmamıştır.

c)Hece ve aruz ölçüleriyle kıyaslandığında serbest nazım şaire şiirde daha rahat hareket etme imkanı sunmaktadır. şair diğer ölçüleri kullansaydı mutlaka bir kurala uymak zorunda kalacaktı.

3)b) Şiirde ki söyleyiş ile mısra yapısı arasında kopmaz bir bağ vardır. Şair şiiri öyle bir düzene sokmuştur ki söyleyiş, mısra yapısı tamamen uyuma girmiştir. Şiirde ki söyleyiş özellikleri mısraların oluşumunda asli bir rol oynamaktadır.

c) kerem Gibi şiirinde aruz ve hece ölçüsü kullanılmamasına rağmen ritim, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, ses akışı mısra yapısıyla sağlanmıştır. Bu ritim özelliği anlamın daha da vurgulu olmasını sağlamıştır. bu

1. etkinlik
Bağır
bağır burada tekrir (tekrarlama) vardır.

kurşun
erit-
-meğe
çağırıyorum burada tevriye vardır.

sen kendi sesinle kül olursun ey nida (seslenme)

kerem
gibi
yana
yana telmih

hava toprak gibi gebe teşbih
hava kurşun gibi ağır. teşbih
bu söz sanatları şiirde anlamın zengileşmesini sağlar.


sayfa 61
b-
bireyseldir kerem gibi ise toplumsal
c-
bu halktan yararlanıldığını söylüyor.Kerem ile Aslı(yanmak)

kış

kerem gibi toplumcu şiir süs yok

sayfa 62
a-
hava kurşun gibi ağır,istiklal sevgilimiz gibidir,kurşun eritmeğe çağırıyorum, mühendis bestekerı
b-
az sözle çok şey anlatmak. kendi düşüncelerinle yaşamını anlatıyor, okuyucuya yol gösteriyor,söylev tarzı yazıyor(okuyucuyu uyandırmak)

sayfa 67-68-69


1)aliterasyon(t,l,z),azonans(l harfi),kafiye düzeni abab

2)bilmiyorum

3)11li hece ölçüsü

4)kayan yıldız gibi gecedeki izden istiare var.başka not almamışım

6)halay çeken kızlar 4er dizelik 3 birim,koşma dörder dizelik 6 birim

7)halay

9)bunu yazmamşım.motif olarak kullanılmıştır denilebilir.

10)ritim ve müzikalite baglantısı vardır.bu da halay esnasında müziğin yansıtılması şeklinde verilmiştir.

11)benzerlik:hece ölçüsü

farklılık:

halay çeken kızlar tema:milli kültür unsuru olan halay

koşmatema:didaktik ve evrensel

halay ç. k yapı:dörder dizelik 3 birim

koşma yapı: 4er dizelik6 birim

halayç.k. dilveanlatım:konuşma dili imge ve motifler

koşma dilveanlatım:konuşma dili


12)milli edebiyat zevkini devam ettiren gelenek

13)milli değerlere önem vermesi.devrin eğitim alalnında bulunmuş olması.milli kültürü taşıyan bir yazar.


sayfa 73:::
soru1::ölçü redif kafiye ahenk unsurları bakımından zayıftır.
soru2:::imgelere yer verilmemiştir.
soru3:::mısralar birbiriyle ilişkilidir çünkü temanın bir bütün olması için bu gereklidir.

sayfa 74:::
soru 4:::kapalı çarşı şiirinde gerçek anlam vardır.diğer yani sanatkarın ölümü adlı şiirde mecaz anlam vardır.nedeni ise etkilendikleri akımdır
soru5:::mümkündür!!!nedeni garip akımda oluşu orhan veli'nin şiirlerinde sıradan insanlara yer vermesi
soru6:::konuşma dilini kullanmıştır.sanat,kafiye yoktur.
soru7:::bent şeklinde ve 1birimlik yapıya sahiptir.hiçbir şekilde ahenk unsurları yoktur.
soru8:::teması___kapalı çarşıyı anlatmakta ordaki dükkanları.diğer temalarla farkı ise -kişisel olması yani kendi fikirlerini ortaya koyması diğer şiirlerde evrensellik vardır.
soru9:::sanat eseri insana özgüdür.bir gerçekçilik vardır.buda kapalı çarşı adlı şiirde vardır.
soru 10:::haltan sıradan insanlar.somut bir gerçekçilik vardır.
soru 11:::dost orman adlı şiirle kapalı çarşı adlı şiir mecaz anlamda dır,,,yanlızlık şiiri gerçek anlamdadır ((bunlar anlam bakımından soruda da bu sorulmuş zaten)))

sayfa75::.
soru 12:::bilinçaltını ve rüyayı ,somnut bir gerçekçilikle verilmekte.akıl ön plana çıkmaktadır
soru13:::günlük konuşma diline yakın bir dil getirmiş şiire ve haltan sıradan insanlara yer verilmiştir.


sayfa76::.
soru 1::.yapı bakımından her biri farklı uzunluklarla yazılmıştır
temaları:::ben orhan veli adlı şiirin temesı kendisini yani orhan veliyi anlatmakta
istanbul türküsünde tema----aşk
alaturka adlı şiirde tema---aşk
dilek adlı şiirde istek var
yolcu ile arabacıda ise tema:::özlem var köyüne karşı
dil ve anlatım açısından sadece yolcu ve arabacı adlı şiir farklıdır konuşma çizgilerine yer verinmiştir..
soru2:::halka hitap etmekte ve devamlı didşen(kavga eden)insanlara rastlamak mümkündür.

sayfa77::
-----------y--------------
----------d---------------
--------------d------------

başlıklar
_____oktay rıfat_____melih cevdet________sürrealizm___


çoktan seçmali ise____c___

soru 4:::redif kafiye yoktur garip akımana göre.sıradan halktan insanlara yer verilmiştir şirlerinde


"Konu Düzenlenmişdir , Kitapdaki tüm soruların cevapları burada doğru bir şekilde verilmişdir.

..! DEVAMI EKLENECEKTİR !..
no image
 • Site Yorumları
 • Facebook Yorumları

25 yorum:

 1. emeğinize yüreğinize bilgilerinize elinize kolunuza sağlık çok saolun ünv. hazırlıkta ödev yapmaktan kurtarıyorsunuz bizi teşekkür ederiz devamını bekliyoruz

  YanıtlayınSil
 2. Bişey değil asıl siz sitemize gelip yazılarımıza yorum yaptığınız için biz teşekkür ederiz :) devamı yakında sizler için eklenecek ...

  YanıtlayınSil
 3. Arkadaşlar eksiklerimizin büyük bir bölümü yenilenmiştir bir sorunu olan olursa yorum olarak yazabilir . Cevapların devamı da yakında eklenecektir ;)

  YanıtlayınSil
 4. emeğinize sağlık

  YanıtlayınSil
 5. çooook teşekkür ederim kardeşim çok faydası olcak bana allah yardımçın olsun

  YanıtlayınSil
 6. çok tşk ederim 77 den sonrası lazımdı ama NEYSEE

  YanıtlayınSil
 7. EVET 77'YE KADAR EKLEMİŞTİK AMA UNUTTUK KUSURUMUZA BAKMAYIN LÜTFEN..DEVAMINI BU HAFTA EKLEYECEĞİZ..EĞER Kİ EKSİĞİNİZ OLURSA YORUM YAZMANIZ YETERLİDİR..

  YanıtlayınSil
 8. edebyat 12.snf 61.62.63.sayfa cevapları cok acil

  YanıtlayınSil
 9. gercekten size cok teşekür ederim böyle güzel bir iş yaptıgınız için

  YanıtlayınSil
 10. devamını bir an önce eklerseniz sevinirim;) simdiden tşk ederm;;)

  YanıtlayınSil
 11. bilgilendirici birşey böyle yapmanız çok güzel bir şeydir

  YanıtlayınSil
 12. beyler 160. sayfadaki konuya ait cevaplar lazım yardımcı olursanız sevinirim...:D

  YanıtlayınSil
 13. beyler sayfa 181 please keşanlı alinin cevapları lazım

  YanıtlayınSil
 14. 129-135 lazım yardım edinnn :((

  YanıtlayınSil
 15. teşekürler emeğinize sağlık ama 30-35 arasıda keşke olsaydıı:(

  YanıtlayınSil
 16. 44-52 cevapları yk hiç bi yerde yk aslnda ekleyeblrsnz iyi olr ama yine de tşk

  YanıtlayınSil
 17. cewaplarınız kitapla uyuşmuyor we bna yardımcı olamadı üzgünüm :(

  YanıtlayınSil
 18. ÇOK TEŞEKKÜR ELİNİZE SAGLIK ALLAH RAZI OLSUN

  YanıtlayınSil
 19. kardeş iyi hasda yanlış bilgiler var dikkat

  YanıtlayınSil
 20. devamı yokmu yaaaaaaaa

  YanıtlayınSil
 21. ya gezmediğim site kalmadı bi 80 le 81 cvabını bulamadım ya ooff

  YanıtlayınSil
 22. 80-81-82-83-83-85-86-87 lazım acil tşkrlr

  YanıtlayınSil
 23. eee devamı nerde bunun ne zaman eklenecekkk

  YanıtlayınSil
 24. işime yaramadı butun sayfalrı wermemeısnız

  YanıtlayınSil

Yorum yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

1. Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına uyunuz.
2. Hakaret içeren yorumlarda bulunmayınız.
3. Yorumlarınızın konu ile alakalı olmasına çalışınız.
4. Yorumlarınızda yasa dışı hiçbir bağlantı linki vermeyiniz.
5. Yorum Formunu doldurduktan sonra Profil Seç -> ADI/URL bölümünden isminizi yazıp yorum yaparsanız size karşı bir hitap şeklimiz olur.
6. Kurallara uymayan yorumlar silinmektedir...

Top