Tipadam Dizi ve Film Yorumları

30 Ağustos 2015 Pazar

Bilginizi Yoklayınız


1. Kalıtım ve çevre üzerindeki bilginin öğretmen bakımından önemi yoktur ve onu ilgilendirmez. Bu demeç üzerinde düşünce¬lerinizi söyleyiniz.

2. “A” ailesinde beş çocuk vardır, dizi izle hepsi de çok zeki ve sağlam dır. “B” ailesinin altı çocuğunun hepsi de geri zekâlıdır ve zekâ bö¬lümleri 70 lerde bulunmaktadır. Genlerin homozigos ve heterozigos olmaları açısından bunu tartışınız.

3. Bazı ailelerin çocukları arasında beden, zekâ ve heyecanlar bakımından görülen farkların kalıtsal kuvvetlerin en sağlam delille¬rinden olduklan söylenmiştir. Düşüncelerinizi söyleyiniz.

4. Insanlan iyileştirmek için uygusal veya nazarî bazı plânları anlatınız. Bunu yaparken hem çevresel hem de kalıtsal etmenleri he¬saba katınız.

5. Kötü çevreyle kötü kalıtım, iyi çevreyle de iyi kalıtım birlik¬te bulunur. Çevrenin ve kalıtımın ayn ayn etkilerini ortaya çıkarma problemini bu birlikte bulunma durumunun nasıl güçleştirdiğini açık¬layınız.

6. Seçici eşleştirme yoluyla insan neslinin iyileştirilebileceğini sanıyor musunuz? Açıklayınız.

7. Ev’ât edinen ailenin iyi oluşu, kiralık aşk izle evlât edinilen çocuğun kalıt¬sal noksanlıklannı, soydan gelme geriliklerini giderebilir mi? Tartışı¬nız.

8 Ayn ayn çevrelerde büyütülmüş özdeş ikizler üzerinde yapı¬lan inceleme yaratılış mı, yetişiş mi http://www.slbs.tv/ meselesi üzerinde belki en güve-nilecek delilleri ortaya koymuştur. Neden böyle olmuştur? Bulunan sonuçlan değerlendiriniz.

9. Mavnalarda oturan çocuklarla çingene çocuklan üzerinde ya¬pılan incelemeler, nasıl olup da çocuklann zekâlannm gelişmesi iste¬niyorsa okula gitmelerinin şart olduğunu göstermektedir?

10. Sınıfta yaşça en büyük çocuklann zekâca en geride oluşları, cocuklann “kafaîannı açıp içine yetenek ve bilgi koyamıyacağımızı’* göstermiyor mu?

11. Benjamin Franklin’in, Mark Tvvain’in, Thomas Edison’un, Abraham Lincoln’un ve daha başka büyük adamların çocukluklarında hiçbir özel avantaja sahip olmadıktan halde böyle büyük adamlar ola¬bilmeleri gerçeğini nasıl açıklarsınız?

12. Okul ve öğretmen öğrenciler için mümkün olan en uygun şartlan nasıl sağlıyabilirler?
Bilginizi Yoklayınız
  • Yorum Yap
  • Facebook ile Yorum Yap

0 yorum:

Yorum Gönderme

Yorum yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

1. Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına uyunuz.
2. Hakaret içeren yorumlarda bulunmayınız.
3. Yorumlarınızın konu ile alakalı olmasına çalışınız.
4. Yorumlarınızda yasa dışı hiçbir bağlantı linki vermeyiniz.
5. Yorum Formunu doldurduktan sonra Profil Seç -> ADI/URL bölümünden isminizi yazıp yorum yaparsanız size karşı bir hitap şeklimiz olur.
6. Kurallara uymayan yorumlar silinmektedir...

Top